Yeni Çağ İnanç Akımları (New Age)

Yeni Çağ, 20. yüzyılın sonlarından bu yana etkinlik gösteren, ve klasik spiritüel inançlardan beslenmekle birlikte ,hemen hepsinden eklektik bir tarzda yararlanan hareketlerin ortak adıdır. Batı’da ortaya çıkmıştır. ABD’de yapılan bir araştırma, Amerikalıların yaklaşık % 20’sinin Yeni Çağ yaklaşımlarını kısmen benimsediğini göstermektedir.

Yeni Çağ düşüncelerinin pek çoğu, daha eski dini ve spiritüel hareketlerden alınma olup, psikoloji ve ekoloji başta olmak üzere modern bilim ögeleriyle harmanlanmıştır. Bu akımın sonucu olarak geniş kapsamlı bir yayın faaliyeti, yeni müzik tarzları ve zanaatlar ortaya çıkmıştır.

Yeni Çağ kavramı, en iyi tanımını “spiritüel arayış” ifadesinde bulmaktadır. İlk etapta daha çok Doğu dinlerine benziyor görünmektedir. Elastik bir inanç biçimidir. Semavi dinlerdeki gibi bir emirler silsilesi veya kutsal kitabı yoktur. Bu inanca üye olmak veya katılmak da sözkonusu değildir. Aslında Yeni Çağ akımı içinde birbirinden görece farklı güzergahları takip eden yüzlerce hatta binlerce küçük yollar vardır. Hatta bu inançların kişiden kişiye bir ölçüde farklılık göstermesi de mümkündür. Çünkü Yeni Çağcılar, mistik gelenekleri eklektik bir anlayışla sentezleyerek kendi inançlarını istedikleri biçimde oluşturmaktadırlar.

Bu yüzden Yeni Çağ inanç ilkelerini ortaya koymak çok kolay değildir. Yine de ortak bazı yaklaşımlardan söz etmek mümkündür. Yeni çağ müritleri genellikle tüm insanların ve genel olarak yaşamın birbiriyle sıkı sıkıya bağlı olduğuna ve Tanrı’nın parçası olduğumuz enerjiye verilen bir ad olduğuna inanmaktadırlar. Bu inanış panteist veya panenteist inanca benzemektedir.

Yeni Çağ inancı ile Hümanizm arasında da bir ilişkiden sözedilebilir, çünkü insan aklı fiziki realiteye baskın gelmenin bir aracıdır. Bir anlamda insan, kendi realitesinin yaratıcısıdır. Dünyaya gelmemizin bir amacı vardır ve o amaç keşfedilmelidir. Fakat ölüm de bir son değildir. Yeni Çağ akımları, genelde hayatın bir çevrim olduğuna yani bir tür reenkarnasyona inanmaktadırlar.

Geleneksel dinlerdeki dogmatik yaklaşımlar kabul etmeyen Yeni Çağcılar, inançlardaki feminen ögelerin ataerkil kültür tarafından baskılandığını iddia ederek, dişi ruh veya spiritüel güçlere inanmaktadırlar. Bazı Yeni Çağ müritleri de quartz kristali gibi taşların tedavi edici gücüne ve tarot kartlarının yol göstericiliğine inanmaktadır.

Yeni Çağcıların yeni bir dünya düzeni ve evrensel din ütopyasına sahip oldukları da söylenebilir. Evrensel din anlayışlarına göre, tek bir doğru yol yoktur. Bu yüzden dinler ve inançlar birbirlerini kabul etmeli ve geliştirmelidir. Yeni dünya düzeni ütopyası ise bütün halkların tek bir çatı altında kardeşçe yaşayacağı bir yapıyı işaret etmektedir. Bu yeni düzende insanlar artık geldikleri kökene değil tüm insanlık mirasına sadık olacaklardır.

Yeni Çağ terimi, Amerikan medyasında 1980’lerde kullanılmaya başlamıştır. Meditasyon, Reenkarnasyon, kristaller, medyumluk ve diğer psişik deneyimler, alternatif tıp, holistik tıp, çevrecilik, doğadaki anomaliler, UFO’lar vb. gibi birçok konuyla haşır neşir olan ve kendilerini bunlarla tanımlayan alt-kültürleri ifade etmek için üretilmiştir. Bu alt-kültürlerin tipik aktiviteleri arasında meditasyon gruplarına devam etme, konferanslara ve sergilere katılma, ve ruhsal danışmanlar edinme gibi şeyler sayılabilir.

Hareketin kökleri, özellikle 19 yüzyıldan ve 20 yüzyılın ortalarına kadar oldukça etkin olan ezoterizm, okültizm, teozofi, astroloji ve maji benzeri akımlara dayandırılabilir. Yine de Yeni Çağ’ın bu hareketlerden en önemli farkı sözkonusu hareketler gibi organize ve inisiyatik bir yapıda olmamasıdır.

Yeni Çağ’ın kısa tarihinde önemli kilometre taşları arasında Jose Arguelles tarafında organize edilen ve 16-17 Ağustos 1987’de dünyanın pek çok yerindeki Yeni Çağ müritlerinin belirli yerlerde toplandıkları “Ahenkli Buluşma”(Harmonic Convergence) faaliyeti sayılmalıdır. Marlo Morgan’ın “Bir Çift Yürek”, Helen Schucman’ın “Mucizeler Hakkında Ders”, James Redfield’ın “Dokuz Kehanet” ve Neale Donald Walsch’ın “Tanrı ile Sohbet” isimli kitapları Yeni Çağcılar arasında ses getiren yayınlar olmuştur.

Genel olarak Yeni Çağ akımı içinde kitleleri etkileyen gurular arasında şu isimler sayılabilir: Abraham-Hicks, Carlos Castaneda, Deepak Chopra, Andrew Cohen, Douglas James Cottrell, Benjamin Creme, Da Free John, Ram Dass, Wayne Dyer, Linda Goodman, Louise L. Hay, Kabir Helminski, Barry Long, Mary Manin Morrissey, Caroline Myss, Leonard Orr, Johann Quanier, Rajneesh, Tony Samara, Carlos Seeker, Michael Sharp, David Spangler, Tiziano Terzani, Neale Donald Walsch, Ken Wilber, ve Marianne Williamson.

ARAMA

Google

COPYRIGHT

EZOTERİK SÖZLÜK, konunun meraklılarına bilgi vermesi amacıyla yayınlanmaktadır. Bu sözlükte yayınlanan tüm maddelerin telif hakkı yazarına aittir. İzinsiz ve link vermeden kopyalanıp yayınlanamaz.
 
pageviews